Full Content

7

Operator calculator electronic şi reţele

Descrierea ocupaţiei
Operatorul calculator electronic şi reţele efectuează o serie de activităţi importante din care se pot menţiona:
 • asigură buna funcţionare a calculatoarelor, a echipamentelor periferice precum şi a echipamentelor de conectare/ interconectare în reţea;
 • supraveghează funcţionarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice şi a celor de conectare/interconectare în reţea;
 • instalează şi configurează sisteme de operare şi aplicaţii, folosind proceduri standardizate; urmăreşte folosirea corectă a aplicaţiilor de către utilizatori;
 • pune la dispoziţia utilizatorilor resursele sistemului şi / sau pe cele ale reţelei în limita privilegiilor acestora;
 • verifică respectarea regulilor de securitate a accesului la echipamente şi date impuse de inginerul de sistem sau de administratorul de reţea;
 • semnalează abaterile de la aceste reguli şi contribuie la aplicarea procedurilor de corectare;
 • îi asistă pe utilizatori în rezolvarea sarcinilor de serviciu care implică folosirea calculatoarelor; îi corectează pe utilizatori atunci când aceştia nu respectă procedurile standard de lucru;
 • salvează periodic şi în situaţii critice datele de lucru ale utilizatorilor;
 • păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate;
 • restaurează la nevoie datele salvate şi îi ajută pe utilizatori să-şi recupereze informaţiile.
Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, operatorul calculator electronic şi reţele comunică eficient cu utilizatorii şi are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe.
Pregătirea generală minimă la înscrierea la curs: Participanţii trebuie să fie absolvenţi ai şcolii generale obligatorii ( conform Legii Învăţământului nr. 268/2003 ) minim 12 clase.
Durata cursului: 4 săptămâni. 
Taxa cursului: Informaţii suplimentare la telefon 0237/235897 (Focşani) şi 031/43 62 272 (Bucuresti)
Acte necesare înscrierii la curs:
 – copie act de studiu
– copie certificat de naştere
– copie certificat de căsătorie ( unde este cazul )
– copie BI/CI
– adev. medicală – cu menţiunea APT pentru cursul de operator calculator electronic şi reţele
– contract de formare profesională care se completează la secretariat
Evaluarea finală şi certificarea:
Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de verificare, pe baza unui test (scris sau oral) de cunoştiinte teoretice generale şi a unei lucrări practice executate de cursant. Pentru obţinerea certificatului de calificare, cursantul trebuie să obţină, la această evaluare, media minima 5 (cinci) la proba scrisă şi minim 6 (şase) la proba practica. Certificarea consta în eliberarea pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de calificare tip M.M.S.S şi M.E.C.T. Certificatele sunt recunoscute în U.E.
 
Locurile sunt LIMITATE!
8

Operator introducere, prelucrare si validare date

Descrierea ocupaţiei: Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona:

 • introduce şi validează date pe suport electronic
 • gestionează suporţii electronici de date
 • asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare
 • salvează periodic datelor introduse
 • restaurează la nevoie datele salvate
 • recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora – păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic.

Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu beneficiarii, analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei. De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor. Cursul de Operator introducere, validare si prelucrare date este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) şi provoacă participanții să descopere tainele utilizării calculatorului și să aprofundeze acest domeniu. Vom studia sistemele de operare, rolul fișierelor şi al directoarelor, aplicații de editare texte precum Microsoft Word, aplicații de calcul tabelar – Microsoft Excel, realizarea de prezentări cu ajutorul aplicației Power Point. Tainele internetului şi ale e-mailului vor fi desluşite într-un capitolul special conceput, în care vom învăța despre motoare de cautare, vom trimite şi recepționa e-mailuri.

5 competenţe tehnice şi de specialitate dobândite în urma participarii la curs:

1. Utilizarea calculatorului personal: noțiuni de bază, sisteme de operare şi aplicații specializate pentru prelucrarea de texte, calcule şi baze de date, gestionarea echipamentelor de memorie;

2. Utilizarea echipamentelor periferice: instalarea de echipamente periferice precum imprimantî, scanner s.a.m.d.;

3. Securitatea datelor: realizarea de protecții a informației împotriva pierderii şi al furtului;

4. Introducerea şi validarea datelor: alegerea programului, introducerea de date primare, salvarea şi validarea acestora;

5. Prelucrarea datelor: alegerea programului, realizarea de calcule pe baza unor date introduse.

Pregatirea generală minimă la înscrierea la curs:

Participanţii trebuie să fie absolvenţi ai şcolii generale obligatorii ( conform Legii Învăţământului nr. 268/2003 ) minim 8 clase.

Durata cursului: 5 săptămâni.

Taxa cursului: Informaţii suplimentare la telefon 0237/235897 (Focşani) şi 031/43 62 272 (Bucuresti)

Acte necesare inscrierii la curs:

– copie act de studiu

– copie certificat de nastere

– copie certificat de casatorie ( unde este cazul )

– copie BI/CI

– adev. medicala – cu mentiunea APT pentru cursul de operator introducere, validare şi prelucrare date

– contract de formare profesionala care se completeaza la secretariat

Evaluarea finala si certificarea:

Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de verificare, pe baza unui test (scris sau oral) de cunoştiinte teoretice generale şi a unei lucrări practice executate de cursant. Pentru obţinerea certificatului de calificare, cursantul trebuie să obţină, la această evaluare, media minima 5 (cinci) la proba scrisă şi minim 6 (şase) la proba practica. Certificarea consta în eliberarea pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de calificare tip M.M.S.S şi M.E.C.T. Certificatele sunt recunoscute în U.E.

Locurile sunt LIMITATE!

 

0

Lucrator finisor in constructii

Descrierea ocupatiei:

Lucratorii in constructii de cladiri si lucrari de finisare in constructii, utilizarea standardelor pentru intocmirea planurilor de finisare in constructii. Realizarea zugravelilor simple, placaje de faianta si pardoseli de gresie ceramica

Pregatirea generala minima la inscrierea la curs:

Participantii trebuie sa fie absolventi ai scolii generale obligatorii ( conform Legii Invatamantului nr. 268/2003 ) minim 10 clase.

Durata cursului: 10 saptamani. 

 

Taxa cursului: Informatii suplimentare la telefon 0237/235897 (Focsani) si 0722666323 (Bucuresti)

Acte necesare inscrierii la curs:

– copie act de studiu

– copie certificat de nastere

– copie certificat de casatorie ( unde este cazul )

– copie BI/CI

– adev. medicala – cu mentiunea APT pentru cursul de finisor constructii

– cerere

– contract de formare profesionala care se completeaza la secretariat

Evaluarea finala si certificarea:

Evaluarea finala se va face prin acordarea de notede catre o comisie de verificare, pe baza unui test (scris sau oral) de cunostiinte teoretice generale si a unei lucrari practice executate de cursant. Pentru obtinerea certificatului de calificare, cursantul trebuie sa obtina, la aceasta evaluare, media minima 5 (cinci) la proba scrisa si minim 6 (sase) la proba practica. Certificarea consta in eliberarea pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de calificare tip M.M.S.S si M.E.C.T. Certificatele sunt recunoscute in U.E.

1

Lucrator social

Descrierea ocupatiei :

Practicantii unei astfel de ocupatii intocmesc dosarele de caz, elaboreaza planul personalizat al clientului, sustine dosarul de caz în fata sefului de serviciu sau departament si asigura legatura dintre serviciu si familie.

Pregatirea generala minima la inscrierea la curs :

Participantii trebuie sa fie absolventi ai scolii generale obligatorii ( conform Legii Invatamantului nr. 268/2003 ) minim 10 clase.

Durata cursului: 20 saptamani.

 

Taxa cursului: Informatii suplimentare la telefon 0237/235897 (Focsani) si 0722666323 (Bucuresti)

Acte necesare inscrierii la curs:

– copie act de studiu

– copie certificat de nastere

– copie certificat de casatorie ( unde este cazul )

– copie BI/CI

– adev. medicala – cu mentiunea APT pentru cursul de lucrator social

– cerere care se completeaza la inscriere

– contract de formare profesionala care se completeaza la inscriere

Evaluarea finala si certificarea :

Cursul este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA), la finalizarea lui acordandu-se un certificat de absolvire avizat de CNFPA. Programul de formare profesionala se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

0

Manager al sistemelor de management de mediu

Tematica:

– Regimul deseurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative in domeniu. Obligatii legale in sarcina agentilor economici
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare
-Legea 211/2011 privind regimul deseurilor- obligatiile agentilor economici
-Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare
-Hotararea de Guvern nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei
-Hotararea de Guvern nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare
-Gestionarea anumitor categorii de deseuri, reglementate prin acte normative speciale:uleiuri uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseuri de echipamente electrice si electronice, gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase, etc
-Solutii practice pentru conformarea agentilor economici la cerintele legislatiei de mediu in domeniul deseurilor.
-Studii de caz. Cursantii vor putea propune spre analiza situatii concrete de la locul de munca
-Formele raspunderii juridice in dreptul mediului
-Sanctiuni contraventionale. Cuantumul amenzilor. Evitarea sanctiuniloe

 

Pregatirea generala minima la inscrierea la curs :

Participantii trebuie sa fie absolventi ai invatamantului superior

Durata cursului : 2 saptamani.

Acte necesare inscrierii la curs:

– copie act de studiu

– copie certificat de nastere

– copie certificat de casatorie ( unde este cazul )

– copie BI/CI

– adev. medicala – cu mentiunea APT pentru cursul de manager al sistemelor de management de mediu

– cerere

– contract de formare profesionala care se va furniza la inscriere

Evaluarea finala si certificarea :

Cursul este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA), la finalizarea lui acordandu-se un certificat de absolvire avizat de CNFPA. Programul de formare profesionala se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

2

Patiser

Descrierea ocupatiei :

Patiserul se ocupa in principal cu prepararea semipreparatelor de patiserie, prepararea produselor de patiserie, realizarea decoratiunilor pentru produsele de patiserie, ambalarea si pregatirea pentru comercializare a produselor, exploatarea echipamentelor pentru copt si racit, exploatarea echipamentelor pentru pregatirea semifabricatelor de patiserie, precum si cu asigurarea aprovizionarii cu materii prime si produse alimentare, manipularea, conservarea si depozitarea materialelor si produselor alimentare.

Pregatirea generala minima la inscrierea la curs :

Participantii trebuie sa fie absolventi ai scolii generale obligatorii ( conform Legii Invatamantului nr. 268/2003 ) minim 10 clase.

Durata cursului: 10 saptamani.

 

Taxa cursului: Informatii suplimentare la telefon 0237/235897 (Focsani) si 0722666323 (Bucuresti)

Acte necesare inscrierii la curs:

– copie act de studiu

– copie certificat de nastere

– copie certificat de casatorie ( unde este cazul )

– copie BI/CI

– adev. medicala – cu mentiunea APT pentru cursul de patiser

– cerere care se completeaza la inscriere

– contract de formare profesionala care se completeaza la inscriere

Evaluarea finala si certificarea :

Cursul este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA), la finalizarea lui acordandu-se un certificat de absolvire avizat de CNFPA. Programul de formare profesionala se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

9

Electrician de intretinere si reparatii in industria mica

Descrierea ocupatiei:

Practicantii unei astfel de ocupatii

 • instaleaza, intretin, testeaza si repara echipamentele si sistemele electrice si electronice
 • asambleaza, instaleaza si testeaza sistemul, echipamentul, aplicatiile si aparatura electrica si electronica utilizind o gama variata de instrumente
 • identifica defectiunile sistemelor, aparatelor si ale componentelor pentru a localiza si reabilita pana de curent
 • conecteaza firele la intrerupatoare, transformatoare si la alte componente
 • verifica compatibilitatea si securitatea sistemului cu ajutorul voltmetrului si osciloscopului
 • realizeaza impamntari si conecteaza cabluri electrice la diferite echipamente si monteaza panouri electrice
 • presteaza activitati fizice solicitante precum plasarea instalatiei si transportarea obiectelor grele
 • verifica echipamentele, sistemele si componentele electrice in scopul identificarii posibilelor accidente, defectiunilor
 • verifica necesitatea realizarii unor reparatii si se asigura de adecvarea sistemelor electrice la coduri
 • coordoneaza si instruieste muncitorii in vederea instalarii, mentinerii si repararii sistemului electric
 • ia decizii in privinta gradului de pericol presupus de functionarea echipamentului electric
 • introduce tuburi in interiorul peretilor sau a segmentelor vizate si trage firele electrice prin aceste tuburi pentru a configura circuitul electric

Pregatirea generala minima la inscrierea la curs:

Participantii trebuie sa fie absolventi ai scolii generale obligatorii ( conform Legii Invatamantului nr. 268/2003 ) minim 10 clase.

Durata cursului: 20 saptamani

Taxa cursului: Informatii suplimentare la telefon 0237/235897 (Focsani) si 0722666323 (Bucuresti)

Acte necesare inscrierii la curs:

– copie act de studiu

– copie certificat de nastere

– copie certificat de casatorie (unde este cazul)

– copie BI/CI

– adev. medicala – cu mentiunea APT pentru cursul de electrician de intretinere si reparatii in industria mica

– cerere care se va completa la inscriere

– contract de formare profesionala care se completeaza la inscriere

Evaluarea finala si certificarea:

Evaluarea finala se va face prin acordarea de notede catre o comisie de verificare, pe baza unui test (scris sau oral) de cunostiinte teoretice generale si a unei lucrari practice executate de cursant. Pentru obtinerea certificatului de calificare, cursantul trebuie sa obtina, la aceasta evaluare, media minima 5 (cinci) la proba scrisa si minim 6 (sase) la proba practica. Certificarea consta in eliberarea pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de calificare tip M.M.S.S si M.E.C.T. Certificatele sunt recunoscute in U.E.

1

Tamplar universal

Descrierea ocupatiei :

Tamplarul universal produce, decoreaza si repara mobila si alte produse din lemn, imbina furnirele, le preseaza, le incleiaza, le ajusteaza, produce si repara vehicule si alte obiecte din lemn de dimensiuni reduse( pipe,schiuri,rachete) si alte articole de sport.

Pregatirea generala minima la inscrierea la curs :

Participantii trebuie sa fie absolventi ai scolii generale obligatorii ( conform Legii Invatamantului nr. 268/2003 ) minim 10 clase.

Durata cursului : 20 săptămâni.

 

Taxa cursului: informatii suplimentare la telefon 0237/235897

Acte necesare inscrierii la curs:

– copie act de studiu

– copie certificat de nastere

– copie certificat de casatorie ( unde este cazul )

– copie BI/CI

– adev. medicala – cu mentiunea APT pentru cursul de tamplar

– cerere

– contract de formare profesionala care se completeaza la secretariat

Evaluarea finala si certificarea :

Evaluarea finala se va face prin acordarea de notede catre o comisie de verificare, pe baza unui test (scris sau oral) de cunostiinte teoretice generale si a unei lucrari practice executate de cursant. Pentru obtinerea certificatului de calificare, cursantul trebuie sa obtina, la aceasta evaluare, media minima 5 (cinci) la proba scrisa si minim 6 (sase) la proba practica. Certificarea consta in eliberarea pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de calificare tip M.M.S.S si M.E.C.T. Certificatele sunt recunoscute in U.E.

0

Frizer-coafură, manichiură și pedichiură

Descrierea ocupatiei:

Executa tunsori, tratamente cosmetice, machiaj, curatat unghii la maini si la picioare si alte servicii destinate clientiilor.Executa tunsori pentru femei, coafuri, ondulatii permanente, vopsirea parului, tratamente capilare si alte servicii destinate clientilor.

Pregatirea generala minima la inscrierea la curs:

Participantii trebuie sa fie absolventi ai scolii generale obligatorii ( conform Legii Invatamantului nr. 268/2003 ) minim 10 clase.

Durata cursului: 20 săptămâni

 

Taxa cursului: Informatii suplimentare la telefon 0237/235897

Acte necesare inscrierii la curs:

– copie act de studiu

– copie certificat de nastere

– copie certificat de casatorie ( unde este cazul )

– copie BI/CI

– adev. medicala – cu mentiunea APT pentru cursul de frizer

– cerere

– contract de formare profesionala care se completeaza la secretariat

Evaluarea finala si certificarea:

Evaluarea finala se va face prin acordarea de notede catre o comisie de verificare, pe baza unui test (scris sau oral) de cunostiinte teoretice generale si a unei lucrari practice executate de cursant. Pentru obtinerea certificatului de calificare, cursantul trebuie sa obtina, la aceasta evaluare, media minima 5 (cinci) la proba scrisa si minim 6 (sase) la proba practica. Certificarea consta in eliberarea pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de calificare tip M.M.S.S si M.E.C.T. Certificatele sunt recunoscute in U.E.